شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

راقم

+ هر کس ازهرجاصبح بلندمي‌شودبگويدمن شوراي نگهبان راقبول ندارم،‌من قانون اساسي راقبول ندارم،‌من مجلس راقبول ندارم،من رئيس‌جمهورراقبول ندارم،من دولت را قبول ندارم.نه!همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد،‌ولو برخلاف راي شماباشد. بايد بپذيريد،براي اين‌كه ميزان اكثريت است؛وتشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست،ميزان است كه همه بايد بپذيريم. (صحيفه امام جلد14صفحه378)
تسبیح دیجیتال
راقم
رتبه 0
0 برگزیده
14 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top